ОБЩИ УСЛОВИЯ
за провеждане на игри и кампании в социалните мрежи

Участниците в играта имат правото да се запознаят с индивидуалните условията, посочени в публикацията на всяка индивидуална кампания. Общите положени за провеждане на кампанията са както следва:

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР 

1. Организатор е дружеството „Али-ма Натурална Лаборатория ЕООД“ ЕООД, ЕИК 205089088, със седалище и адрес на управление: България, гр.София, 1700, бул.Драган Цанков 172,

Участниците в Игрите са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу ОБЩИ УСЛОВИЯ (наричани по-долу “Общи условия” или “Условията”).

2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила на играта по всяко едно време, по време на нейното провеждане, след като информира участниците за настъпили промени чрез публикация на официалната Instagram страница на L’ali® https://www.instagram.com/lali.lab.cosmetics/ 

3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Игрите по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. 

4. В игрите може да участва всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице с постоянен адрес в Република България на възраст над 18 години.

5. Участвайки в Игрите, участниците приемат да се ангажират с тези Общи условия и да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРИТЕ

1. Игрите се провеждат независимо една от друга на официалната Instagram страница на L’ali®. и условията се определят от партньорите и Организатора. 

2. Място на провеждане

Играта се организира на официалната Instagram страница на L’ali® https://www.instagram.com/lali.lab.cosmetics/ 

3. Партньори

Всеки партньор е изявил съгласието си с текста и условията, публикувани на страницата на L’ali® приемайки статута на Колаборатор и се съгласява с всички настъпили в последствие промени, едностранни предприети от страна на Организатора.

4. За всяка провеждана игра или кампания, публикувана в социалните мрежи в Профила се уговарят индивидуални условия. Организатора и Партньорите са длъжни да посочат ясни условия по следните критерии: Участници в кампанията, организатор и партньори, вида на наградата, начало и край на провеждане, дата на обявяване на печелившите профили и наградите, които ще получат.

Всички останали разпоредби са съгласно Общите условия.

5. Регистрацията на www.instagram.com е задължително условие за участие в Играта. С една регистрация в интернет сайта www.instagram.com може да участва само едно физическо лице. 

РАЗДЕЛ III. НАГРАЖДАВАНЕ

1. Печелившите участници ще бъдат изтеглени след изтичането на играта, в зависимост от срока посочен в публикацията и съгласно Условията на Играта, на случаен принцип чрез https://commentpicker.com/ 

2. Профилите на печелившите участници ще бъдат обявени, съгласно условията на всяка играта, и отбелязани в публикацията.

3. Всеки победител има правото и задълженията да се свърже по собствена инициатива с Организатора за получаването на наградата, като задължително посочи име и фамилия, мобилен телефон и ел. поща за връзка.

4. Непотърсена награда в срок 3 дни след обявяването на победителите по Условията на Играта се счита за неактуална и не се дължи от Организатора.

5.При наличие на непотърсена награда или дисквалификация на участник, се провежда ново теглене на победител при същите условия.

РАЗДЕЛ III. САНКЦИИ И ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. Участниците нямат право да използват всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации и участия „автоматично“, вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. 

2. Всяко действие се счита за нарушение на Общите условия, когато включва следните действия от страна на участниците:
а) получаване на повече от една регистрация от едно лице;
б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта;
в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. 

3. Организаторът има право да дисквалифицира всеки участник, по своя преценка, без да дължи обяснение за начините и критериите, по които е определил определено действие за нарушение на Общите условия.

РАЗДЕЛ IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Организаторът на Игрите не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Игрите или в други неспоменати в Общите условия случаи.

2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Игрите и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие –  съгласно българското законодателство.

3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.
С участието си в играта или с оставянето на коментар под снимката /публикацията/, участникът/коментиралият декларира:
3.1. че е запознат с настоящите правила на Игрите, че ги приема и се задължава да ги спазва.
3.2. че отговаря на условията за участие в Игрите, съгласно настоящите правила и е съгласен да участва доброволно в нея. 

4. Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, адрес и e-mail) за цели, свързани с играта.

5. Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой. 

УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!